Sunday, August 29, 2010

നല്ല അയല്ക്കാരന്

എന്റെ അയല്കാരന് ഒരു പാക്കിസ്ഥാനിയാണ് ...
അയാളെ വെറുക്കണമെന്നെന്റെ നൈസറ്ഗ്ഗിക വാസന പറയുന്നു
വെറുക്കാന് ഞാന് ആത്മാറ്ത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നു.
അയാള്ക്കു കസബിന്റെ ഛായ ഉണ്ടെന്നു വരെ ഞാന് സങ്കല്പിച്ചു നോ ക്കി
എന്നാല് വെറുക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല.

എനിക്കുപകാരം മാത്രമുള്ള അയാളെ ഞാന് എങ്ങനെ വെറുക്കും

Wednesday, August 18, 2010

പഴുത്തിലയുടെ വിലാപങ്ങള്‍

"ഹോ അവര്‍ക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലെ .....?"

ഇണക്കുരിവകളെ പോലെ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടധികം കലമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യുവ മിഥുനങ്ങള്‍ കയ് കോര്‍ത്ത്‌ പിടിച്ചു നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടു വാമ ഭാഗം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത്.

"എന്ത് സന്തോഷം, കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാത്ത കുടുംബ ജീവിതത്തിനു വലിയ സന്തോഷം ഒന്നും ഇല്ല"

കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും എന്ന ധ്വനി എന്റെ ഉത്തരതിനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാതിരുന്നില്ല.

"ഹും .. ഒന്നുമില്ലേലും, അവര്‍ക്ക് രാത്രി മുഴുവന്‍ സുഖമായി ഉറങ്ങരുതോ .?."

എന്റെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന മോളെയും, അവളുടെ കയ്യില്‍ തൂങ്ങി മറിയുന്ന മോനെയും ക്രുദ്ധയായി നോക്കി അവള്‍ ചോദിച്ചു.

എല്ലാം മറന്നു സുഖമായി പുതച്ചു മൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല നാള്‍ വരുമായിരിക്കും ... അപ്പോള്‍ മൂക്കില്‍ പഞ്ഞിയും കാണും. ... ഹും

Friday, August 6, 2010

വിവാദങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണം ....

േകാണ്ഗ്രസ്സുകാറ്ക്കു വിവരമില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞേ. ഇന്ഡ്യയിലെ വിവരസാങ്കേതികാ രംഗത്തെ കുതിച്ചു ചാട്ടം ഏറ്റവുമധികം സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് േകാണ്്ഗ്രസ്സിനെയാണ്. മേലനങ്ങാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അവറ്ക്കെളുപ്പമായി എന്നാണ് സമീപ കാല സംഭവങ്ങള്‌ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാ; ചുമ്മാ ഒരു പ്രസ്താവനമാത്രം ഇറക്കിയാല് മതി. വെറുതെ ഒരു മൂളല്, ചില സംശയങ്ങള്‌, അതും ഒട്ടും പ്രകോ പനപരമല്ലാതെ ചെയ്യണം. ഇടതുപക്ഷം അതേറ്റു പിടിച്ചോളും. നാക്കിനെല്ലില്ലാത്ത ഇടതു പക്ഷത്തെ മന്ത്രിമാറ് വികാരം െകാേണ്ടാളും. എന്നിട്ട് ആ മന്ത്രിയെ അനൂകൂലിച്ചു ചില മന്ത്രിമാറ്, പ്രതികൂലിച്ചു മറ്റു ചില മന്ത്രിമാരും.

മാധ്യമങ്ങള് അതേറ്റു പിടിച്ചു മണിക്കൂറുകളോ ളം ചറ്ച്ചകളും. മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് വാറ്ത്തകള്ക്കായി അലയണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോ ണ്ഗ്രസ്സ് പുങ്കുവന്റെ പ്രസ്താവനെയെക്കുറച്ചു, ഇതതുപക്ഷത്തെ ഒരു തീ്പ്പൊരി നേതാവിനോ ട് ഒന്നു വിളിച്ച് അഭിപ്രായം ആഞ്ഞാല് മതി. തീറ്ന്നു ...

അങ്ങനെ, കളക്ടറേറ്റ് പിക്കറ്റു ചെയ്യണ്ട, പോലീസിന്റെ തല്ലു കൊ ള്ളണ്ട ... എന്തിന് എ.സി മുറിയില് നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുക പോ ലും വേണ്ട. ജനശ്രദ്ധ തങ്ങളില് തന്നെ നിലനിറ്ത്താന് അവറ്ക്കാകുന്നുണ്ട്. ജനോ പകാരമായ അനേകം സംരഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള് അറിയാതെ പോ കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Thursday, August 5, 2010

ചില അസ്ഥിത്വ പ്രശ്നങ്ങള്

"ഞാനെങ്ങനെയുണ്ടായി ?"

ഈ േചാദ്യം എപ്പവരുമെന്നു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അനിയത്തിയുണ്ടായതും, തുടറ്ന്നുള്ള കലാപരിപാടികളുമാണ്, മൂത്ത േമാനു തന്റെ അസ്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ചു ശങ്ക േതാന്നാന് കാരണമായിരിക്കുക .. ഞങ്ങള്ക്കത് മനസ്സിലായി.

നീ േമാനെ ... ൈദവത്തിന്റെ വരദാനമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ൈലനില് ഞങ്ങള് 'അതു' വിവരിച്ചു െകാടുത്തു. അവനെയും, അനിയത്തിയെയും പ്രസവച്ചിേപ്പാഴത്തെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള് വീഡിേയായില് പകറ്ത്തി വെച്ചിരുന്നത് അവനെ കാണിച്ചു െകാടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പന് െപാക്കിള് െകാടി മുറിക്കുന്നത് വീഡിേയായില് കണ്ടപ്പോള്; "ഇപ്പോള് എല്ലാം മനസ്സിലായി, െകാച്ചു അമ്മയുടെ െപാക്കിളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു, അപ്പന് ഒരു കത്രികയെടുത്ത് ആ കണക്ഷന് കണ്ടിച്ചു കളയുന്നു"; എന്നു ഞങ്ങള് മനപ്പൂറ്വ്വം വിട്ടു കളഞ്ഞ കാതലായ ഭാഗം അവനായി പൂരിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഞങ്ങള്്ക്കു സമാധാനമായി.

കുരിപ്പു തീറ്ന്നെന്നു വിചാരിച്ചു. അപ്പോള്‌ ദേ വരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര സംശയം.

"അേപ്പാള്, ആദത്തിിനും ഹവ്വയ്ക്കും െപാക്കിള് ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലല്ലോ ?"

ൈദവം കളിമണ്ണു കുഴച്ചു അതിനു ജീവന് െകാടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അവറ്ക്കെങ്ങനെ െപാക്കിള് ഉണ്ടാകും. ചെക്കന് േലാജിക്കലായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.